Selecteer een pagina

Disclaimer Hannah Cuppen

Deze bepalingen voor bezoekers gelden voor iedereen die deze website bezoekt. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Beheer
Deze website staat onder beheer van Hannah Cuppen. De contactgegevens zijn te vinden onder contact.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Hannah Cuppen uitdrukkelijk afgewezen.
Hannah Cuppen biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Hannah Cuppen streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Hannah Cuppen wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Hannah Cuppen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Hannah Cuppen alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Hannah Cuppen geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Hannah Cuppen worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Hannah Cuppen dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Hannah Cuppen onderhouden en Hannah Cuppen heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Hannah Cuppen geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Hannah Cuppen dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Overnemen van teksten
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hannah Cuppen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van hannahcuppen.nl of hannahcuppen-online.nl vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat dat naam Hannah Cuppen.
  • Het naam ‘Hannah Cuppen’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op hannahcuppen.nl of hannahcuppen-online.nl.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van content Hannah Cuppen op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van Hannah Cuppen wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen via contact.

Virussen
Hannah Cuppen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.